Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5429 a9b1 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianiggertits niggertits
1555 972b 390
Reposted fromfungi fungi viacattolico cattolico
2964 918b 390
This is the most 90s photo I've ever seen.
Reposted fromckisback ckisback vianoisetales noisetales
6495 18c3 390
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viaBloodyHeart BloodyHeart
9265 1a51 390
Reposted frombrzask brzask
3638 ba59 390
Reposted frompeper peper vianoisetales noisetales
6934 c464 390
Reposted frommisza misza viarevue revue
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viaBaraszka Baraszka
8456 dd2e 390
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viamisery000 misery000
2304 3a74
Reposted fromillidan illidan vianoisetales noisetales
0659 6c33 390
Reposted fromPoranny Poranny viainto-the-wild into-the-wild
1794 0cea 390
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viamissyseepy missyseepy
I tak do znudzenia
dni na przemian
lepsze słabsze
— Piotr Bukartyk
Reposted byelczirevue
0294 15f6
Reposted fromqb qb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl