Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1951 7a5e 390
Reposted fromsilence89 silence89 viafatu fatu
I was never insane except upon occasions when my heart was touched.
— Edgar Allan Poe
Reposted fromDreamsMayCome DreamsMayCome viafatu fatu
2014 fee7 390
Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc viaKACHA KACHA
9765 082f 390
Reposted fromstrachiobrzydzenie strachiobrzydzenie
8585 f208 390
9497 4866 390
Reposted fromrol rol viarevue revue
Chyba to sprawił wrzesień, że prawie nic już nie czuję. Słucham, jak teraz upał zamiera, ciszą pulsuje. Pewno ci dobrze gdzieś o tej porze, pewno przyjemnie. A wokolutko - pejzaż bez smutku, pejzaż beze mnie. Noce i dni o których nie wiesz, jesień i pejzaż bez ciebie.
— Jeremi Przybora

ten list cię nie zastanie
pomylę adresy
nie nakleję znaczka
listonosz się spije

więc pewnie go nie wyślę
nawet nie napiszę
głupio donosić śmierci
że jakoś się żyje

— Ryszard Sidorkiewicz
Reposted fromdroID242 droID242 viaelczi elczi
9907 d486 390
Reposted fromLane Lane viaradaetyki radaetyki
Reposted frompjoter pjoter viaradaetyki radaetyki
2235 1e26 390
Reposted fromzciach zciach vianoisetales noisetales
3011 55da 390
Reposted fromjordana jordana viaabstractLoops abstractLoops
9361 5cf0 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viarevue revue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl