Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0659 6c33 390
Reposted fromPoranny Poranny viainto-the-wild into-the-wild
1794 0cea 390
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viamissyseepy missyseepy
I tak do znudzenia
dni na przemian
lepsze słabsze
— Piotr Bukartyk
Reposted byelczirevue
0294 15f6
Reposted fromqb qb
Reposted fromhairsprayqueen hairsprayqueen viafatu fatu
in a room full of art I’d still stare at you
Reposted fromanananana anananana viamalinowykisiel malinowykisiel
Skoro jest jak jest,
to co tu zmieniać?
— Piotr Bukartyk
I chyba to już nie ma znaczenia. Ten rozdział już się skończył. Aż do następnej butelki i kolejnego żaru z papierosa. Bo ja zawsze tęsknię.
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromyubaba yubaba viafatu fatu
0984 310e 390
Reposted fromkimik kimik viarevue revue
Gliwice, 1983
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viafatu fatu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl